Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže Dr. Oetker „Jarná súťaž“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Dr. Oetker s názvom „Jarná súťaž“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá súťaže môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Organizátorom súťaže je:
Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r.o., so sídlom Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 272 01, Česká republika, IČO: 483 62 425, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka: C 40137 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 15. 3. 2024 do 29. 3. 2024 vrátane (ďalej len „doba konání soutěže"), na celom území Slovenskej republiky.
Na súťažné otázky je možné odpovedať v termíne od 15. 3. 2024 do 28. 3. 2024 včetně; 

3. Ceny súťaže:

V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať:
Balíček Dr. Oetker (1x Choco Love, 1x 100 % vaječné bielky, 1x Ražný Kvások, 1x Srdiečka, 1x Vanilka mletá, 1x Tortové želé červené, 1x Trstinový cukor mletý vanilkový struk, 1x Kypriaci prášok s vínnym kameňom, 1x Tubičky pastelové 4 farby).
(ďalej len „výhra“). Celkovo bude v súťaži odovzdaných 70 výhier. 

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a má bydlisko na území Slovenskej republiky. 

4.2. Osoba podľa predchádzajúceho odseku sa do súťaže zapojí tak, že pred alebo počas doby konania súťaže: 
vyplní registračný formulár na internetovej stránke organizátora: https://velkanoc.sutazoetker.sk (ďalej len „internetová stránka“) určený pre súťažiacich s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky v rozsahu povinne poskytovaných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa (ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno) a heslo. Údaj o telefónnom čísle je nepovinným údajom. 

4.3. Do súťaže sa jeden súťažiaci môže zapojiť len raz počas celej doby trvania súťaže. 

4.4. Zástupcovia a zamestnanci organizátora súťaže, a tiež osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) sú zo súťaže vylúčení. V prípade, že sa výhercom súťaže stane táto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou mu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu bez meškania vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu ceny súťaže. 

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude konečné, bez možnosti odvolania.

5. Podstata a vyhodnotenie súťaže: 

5.1. Podstata súťaže spočíva v zodpovedaní kvízových otázok určených pre súťažiacich s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 

5.2. Súťažné kolo

i. Súťažné kolo bude prebiehať počas súťažných dní 15. 3. 2024 do 28. 3. 2024 (ďalej len „súťažné dni“). 
ii. Každý súťažný deň bude zverejnená jedna súťažná otázka. Na otázku bude možné odpovedať výberom z troch (3) možností, z ktorých jedna (1) možnosť je správna. 
iii. Na otázku bude môcť odpovedať každý súťažiaci, ktorý sa zaregistroval v súlade s Článkom 4 týchto pravidiel súťaže (Podmienky účasti v súťaži), pričom na otázku určenú na daný súťažný deň bude môcť odpovedať každý súťažiaci iba raz. 
iv. Na otázku určenú na daný súťažný deň bude možné odpovedať v súťažný deň v čase od 00:01 až do 23:59. Následne bude príslušná otázka na daný súťažný deň uzatvorená a bude otvorená súťažná otázka na ďalší súťažný deň. 
v. Výhercovia 5 denných výhier budú určení na základe žrebovania zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázku daného súťažného dňa. Žrebovanie výhercu pre daný súťažný deň prebehne nasledujúci deň do 12:00 hod. 
vi. Po žrebovaní bude všetkým súťažiacim, ktorí odpovedali na súťažnú otázku odoslaný informačný e-mail s informáciou o správnej odpovedi. Informačný e-mail bude rozposielaný skupinám súťažiacich podľa troch skupín (stavov): (i.) e-mail pre výhercu daného súťažného dňa, (ii.) e-mail pre všetkých súťažiacich, ktorí odpovedali správne na súťažnú otázku, (iii.) e-mail pre všetkých súťažiacich, ktorí odpovedali nesprávne na súťažnú otázku. Informačný e-mail bude súťažiacim odoslaný najneskôr nasledovný deň po žrebovaní do 15:00 hod. 
vii. Výherca daného súťažného dňa získa dennú výhru podľa ods. 3.1. týchto pravidiel súťaže. 
viii. Posledná otázka na posledný súťažný deň, počas ktorého sa súťaží o denné výhry (28. 3. 2024) bude vyhodnotená dňa 29. 3. 2024. 
ix. Po skončení súťažného dňa bude vždy nasledujúci deň na internetovej Stránke zverejnený zoznam výhercov denných výhier.

5.3. Žrebovanie výhercov cien súťaže pre príslušné kolo súťaže zabezpečí organizátor.

5.4. Jeden účastník súťaže sa môže stať výhercom maximálne dvoch (2) výhier.

5.5. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry súťaže resp. hlavnej výhry finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry súťaže alebo hlavnej výhry alebo akúkoľvek inú vecnú cenu.

5.6. Výhercovia budú o výhrach upovedomení bez zbytočného odkladu po ich určení, a to prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude aj žiadosť o doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry. V prípade, ak výherca do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania upovedomenia danému výhercovi spôsobom uvedeným v upovedomení neposkytne organizátorovi súťaže údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry, nárok tohto výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.

5.7. Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty a to na adresu poskytnutú súťažiacim v súlade s bodom 5.8. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

5.8. Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

5.9. Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 4.1 týchto pravidiel súťaže), predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora.

6. Osobitné podmienky súťaže:

6.1. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

6.2. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6.3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.4. Výhry v súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.

6.5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.7. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov výhier, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosti dňom zverejnenia.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke https://velkanoc.sutazoetker.sk/

7.5. Pre prípadné otázky je možné sa obrátiť e-mailom na info@helpline-oetker.cz

 

V Kladne, dňa 14. 3. 2024